ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าพล
      ตราสัญลักษณ์ เทศบาล
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      การติดตามและประเมินผล
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสวัสดิการสังคม
      สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการประปา
      กองการศึกษา
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      การดำเนินงานของเทศบาล
      งบประมาณ
      งบแสดงฐานะทางการเงิน
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
วิธีการร้องเรียน-ร้องทุกข์   [ 11/2/2011 4:14:12 PM ]
รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน   [ 6/21/2011 2:12:35 PM ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพเศรษฐกิจ ] 
      

ด้านเศรษฐกิจ

     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลท่าพลส่วนใหญ่
     ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด หอมแดง  ใบยาสูบ พืชผักตามฤดูกาล  รวมถึง มะขามหวาน  ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย

 

     ด้านการท่องเที่ยว
     เทศบาลตำบลท่าพล  เป็นเส้นทางผ่านสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  อำเภอเขาค้ออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  ในส่วนของเทศบาลที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ  งานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     ด้านวัฒนธรรม
     เทศบาลตำบลท่าพล  มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ  คือ ประเพณีทำบุญตักบาตรปีใหม่  ประเพณีนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

เทศบาลตำบลท่าพล 
263 หมู่ 13  ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โทร.056-564500   แฟกซ์.056-718286  Email : info@thaphon.go.th
Copyright 2011.thaphon.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design