ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าพล
      ตราสัญลักษณ์ เทศบาล
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      การติดตามและประเมินผล
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสวัสดิการสังคม
      สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการประปา
      กองการศึกษา
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      การดำเนินงานของเทศบาล
      งบประมาณ
      งบแสดงฐานะทางการเงิน
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
วิธีการร้องเรียน-ร้องทุกข์   [ 2/11/2554 16:14:12 ]
รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน   [ 21/6/2554 14:12:35 ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สถานที่สำคัญ ] 
      

สถานที่น่าสนใจในตำบลท่าพล

     วัดโพธิ์กลาง   สถานที่สำคัญที่ชาวตำบลท่าพลให้ความเคารพนับถือเรื่อยมาจนถึงปั จจุบัน  ทุกปีชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานบุญประจำปี  นั่นคือ  งานบุญประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง  วัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า  80  ปี   ต้นยางขนาดใหญ่ที่ยืนต้นเคียงคู่มาพร้อมกับวัดแห่งนี้  เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาวตำบลท่าพลรู้สึกภาคภูมิใจไม่น้อย เลยทีเดียว 

 

       วัดป่าฌาปนสถาน   สถานที่แห่งนี้มีลานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ต้องการจะหาที่พึ่ง ทางจิตใจ  หลบหลีก
ความวุ่นวาย   บรรยากาศที่เงียบสงบ  ธรรมชาติที่ร่มรื่น  จึงเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ชาวตำบลท่าพล  และชาวตำบลใกล้เคียงมาร่วมปฏิบัติธรรม


     หากต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่  ; ; ; อีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจ คือ ตลาดสดท่าพลวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นกันเอง  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ของคนพื้นบ้าน   ซื้อขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน
การซื้อขายที่มีแต่รอยยิ้ม  เชื่อแน่ว่า  หลายท่านที่มาพบเห็น  หรือได้สัมผัส  ก็จะมีแต่รอยยิ้มกลับไปเช่นเดียวกัน


        น้ำตกวังหินหอ  แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกค้นพบเมื่อเร็ว ๆ  นี้ บรรยากาศน้ำตกที่รายรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม 
น้ำตกที่มีลานหินสำหรับลื่นไถลลงมาได้  ชาวบ้านจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า  “น้ำตกสไลด์เดอร์ ”


 

    ทำรายการเมื่อ: 03-เมย.-08at 09:17
 

 

เทศบาลตำบลท่าพล 
263 หมู่ 13  ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โทร.056-564500   แฟกซ์.056-718286  Email : info@thaphon.go.th
Copyright 2011.thaphon.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design