ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาลตำบลท่าพล
      ตราสัญลักษณ์ เทศบาล
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      การติดตามและประเมินผล
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสวัสดิการสังคม
      สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองการประปา
      กองการศึกษา
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      การดำเนินงานของเทศบาล
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
      แผนการดำเนินงาน
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
      งบประมาณ
      งบแสดงผลการดำเนินงาน
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
วิธีการร้องเรียน-ร้องทุกข์   [ 11/2/2011 4:14:12 PM ]
รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน   [ 6/21/2011 2:12:35 PM ]
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

....................................................................................................................................................................................................................

        

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชนใน โรงเรียน ประจำปี 2561
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการฌาปนสถานท่าพล
     

 

 

เทศบาลตำบลท่าพล 
263 หมู่ 13  ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
โทร.056-564500   แฟกซ์.056-713425  Email : info@thaphon.go.th / ban.thaphon@gmail.con
Copyright 2011.thaphon.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design