เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ116
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563111
คำประกาศเจตนารมณ์18
นโยบาย 5ส เทศบาลตำบลท่าพล14
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงานเทศบาลตำบลท่าพล17
นโยบายสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์แรกของเดือน16
กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร18
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย17
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม12
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง13
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน13
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ12
มาตรการป้องกันการรับสินบน13
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม13
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของเทศบาลตำบลท่าพล12

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB