นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 39,457 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
28 ต.ค. 63ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
1 ก.ค. 62คำประกาศเจตนารมณ์ แชร์  
28 มิ.ย. 62นโยบาย 5ส เทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
26 มิ.ย. 62กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพนักงานเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
26 มิ.ย. 62นโยบายสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์แรกของเดือน แชร์  
26 มิ.ย. 62กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร แชร์  
26 มิ.ย. 62นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของเทศบาลตำบลท่าพล แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา