เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ซับเปิบ จ.เพชรบูรณ์ ประจำงวดปีงบประมาณ 2562อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงานอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร) : 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) : 08 Q&Aทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
9.2 การบริหารงาน (การให้บริการ) : 017 E-serviceทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (การประชาสัมพันธ์) : 07 ข่าวประชาสัมพันธ์ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/41 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.08s. 0.50MB