นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 28,526 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" เทศบาลตำบลท่าพล เป็นเมืองน่าอยู่
ฟื้นฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง "
ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูป การ ได้แก่ ถนน ทางเท้าระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า และระบบประปา ให้เพียงพอและทั่วถึง
2. จัดหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรให้พอเพียง
3. ประสานงานระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้า นสาธารณูปโภค
4.ดำเนินการเร่งรัดสนับสนุน มาตรการทางผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลทางปฏิบ ัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล โดยเริ่มจากการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. สนับสนุนและรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้นำชุมชนและป ระชาชน ให้ช่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ
5. แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
6. ปรับปรุงพื้นที่เทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะ อาด และสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต เพื่อคุณค่าทางสังคม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้นำชุมชน ให้มีศักยภาพพอที่จะสร้างกระบวน การเรียนรู้ในชุมชนตนเอง
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเ นื่องและจริงจัง จนเกิดผลเป็นรูปธรรม
3. จัดให้มีการสงเคราะห์และสวัสดิการแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ เด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ และอื่น ๆ
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจ โดยร่วมมือกันระหว่างวัด ชุมชน และเทศบาล เพื่อพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา
6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพด้วยการเล่นก ีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.เน้นหนักในเรื่องการป้องกัน โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการรักษาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
2. สนับสนุนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขศึกษา ด้านสาธารณสุข ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
3. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ
4. รณรงค์การป้องกันโรคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงการบริหารงานเรื่องการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิก ูล
5. รณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการทิ้งขยะ ช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
6. พัฒนาการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่ การจัดเก็บมูลฝอย การขนถ่ายมูลฝอย และการกำจัดมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแ ละมีประสิทธิภาพ
7. จัดให้โรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลดำเนินการปรับป รุงคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ม าตรฐาน
3. จัดการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ที่ได้รับถ่ายโอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ มาตรฐานซึ่งจะก่อให้เกิดความศรัทธาต่อประชาชนในการส่งบุตรหลานเ ข้าเรียน
4.ส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลโดยมุ่ง เน้นด้านจริยธรรม ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ
5.ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเยาวชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่องพร้อ มสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา
6.ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี รัฐพิธี พิธีการทางศาสนา และวัฒนธรรมที่งดงามของท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
7.ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท ้องถิ่นและจังหวัดเพชรบูรณ์
9. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่ สนใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
10. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
11. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านแรงงาน โดยการเผยแพร่ แนะนำ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาด การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพ แรงงาน และเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม
3.สนับสนุนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และการจัดการทุนหมุนเวียนในชุมชนอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่ อง
4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโ ยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานระบบเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผ ลเป็นรูปธรรม
6. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งลานค้าชุมชน รวมทั้งก่อสร้างอาคารลานค้าชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทางการเมืองกา รบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในกา รดำเนินงานและกิจกรรมของเทศบาล
2. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ได้เรียนรู้การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการต่าง ๆ
5.ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพื่อ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น
6.จัดสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่า งทั่วถึง
7. พัฒนาศักยภาพดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8.จัดระบบการจราจรที่ดีและสร้างวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
9.ปรับปรุงด้านการบริการประชาชนและลดขั้นตอนกระบวนการให้ บริการ
เปลี่ยนภาษา