นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 28,525 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายอัครเดช ขุนภักดี

  ปลัดทต.ท่าพล

 • นางปองชนกานต์ บุญมี

  รองปลัดทต.ท่าพลสำนักปลัด

 • นางวิไลพร พาตา

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • -

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • นางสาวมนัสนันท์ พูนขุนทด

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางยุพิน อุทยานวิทยา

  นิติกรชำนาญการ

 • นายกฤษดา สามเรืองศรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • จ่าเอกจักรภพ บัวเรือง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางขวัญตา เทียมเพ็ง

  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 • นางเพียงพร ปิ่นปัก

  ลูกจ้างงานทะเบียน

 • นางสาวถนอมเกียรติ ทะสวัสดิ์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายแดง ทองเสม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสาโรจน์ ชมชื่น

  พนักงานดับเพลิง

 • นางเพ็ญพักตร์ เต็มทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกิตติพงษ์ ชมชื่น

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวสาธิตา กองสังข์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบุญธรรม ถิ่นบัวบาน

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายอมร ท้าวน้อย

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมนตรี สุขมา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปิยะวัฒน์ เกียวประเสริฐ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสังเวียน แก้วแพง

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวไพรวัลย์ ทัดศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางศุภลักษณ์ พนิชการ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางสุรีรัตน์ บุทองรัตน์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวจีระนันท์ ผอมฉิม

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางกัญชนา พามูล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางอ้อมเดือน วิปัสสะ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางทาลิสา ปลื้มบุญ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางผกามาศ แก้มแย้ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นางสาวประเมิน เพ็งจันทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายมาโนช สัมฤทธิ์อ่อน

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • นายนาวิน ภู่ประเสริฐ

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นายธีระพงษ์ นันตา

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายการัณยภาส แก้วแย้ม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายหยกเพชร จันทรา

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นายทวีศักดิ์ พรมเมฆ

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นางสาวพราวนภา จันเงิน

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • -

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นายภักดี พุฒรัตน์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวสงกรานต์ สีน่วม

  ครู

 • นางพรรณี สีแสง

  ครู

 • นางสาวจินตนา ปลัดท้วม

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางวีณา นุชมี

  คนงาน

 • นางสาวประภาสิริ พุฒรัตน์

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นายวิชัย สีสวาสดิ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นางเจษราภรณ์ คงคล้าย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกำชัย วงษ์ประดิษฐ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายเจริญ ฤทธิ์คุ้ม

  พนักงานขับรถขยะ

 • นายภาคภูมิ บัวเรือง

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นายสันติ รักษาบุญ

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นายเสนีย์ สีแก้ว

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นายวิรัตน์ อุ่นตา

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นายคมกฤช สีสวาสดิ์

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นางวันดี แก่นไทย

  คนงานเก็บกวาดขยะ

 • นางสาวพรทิพย์ กองทูล

  คนงาน

 • นายวันชัย การันต์

  คนงาน

กองสวัสดิการสังคม

 • นางพิชชาภา แหวนชุม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นาง รัชณาพร บุญทอง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางชัญญาณัฐ จันหุ่น

  คนงาน

กองการประปา

 • -

  ผู้อำนวยการกองการประปา

 • นางจิราวรรณ ภักดี

  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 • นางจำเนียร ตรีสอน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางจารุวรรณ ศรีเลย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอำนวย แก้วกองแสง

  คนงาน

 • นางสาววันวิสา กำแพงนิล

  คนงาน

 • นายอดุลย์ กองเส็ง

  พนักงานผลิดน้ำประปา

 • นายปิยณัฐ เรืองนา

  พนักงานผลิดน้ำประปา

ตรวจสอบภายในเปลี่ยนภาษา