เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓225
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่๑331
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)331
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 631734
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256312
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561237
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256212
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)1146
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 1747
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 1842
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 1145
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 591138

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB