เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563124
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓249
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่๑345
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)343
หนังสือราชการ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น110
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 631752
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลท่าพล116
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563114
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส723
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561248
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน113
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี117
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562113
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (2562-2564)114
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)1167
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 1758
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 1855
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 1160
เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 591145

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB