เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

การติดตามและประเมินผล

วันที่ 29 ส.ค. 50 หมวดหมู่ รายงานการติดตามประเมินผลแผน โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าพล
แชร์

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

      การติดตามและประเมินผล ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบดัวย
1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาคัดเลือกจำนวน สอง คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน สองคน
4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน สองคน
5)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน สองคน
     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ


      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดตามประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามที่เห็นควร

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการติดตามประเมินผลแผน

0.02s. 0.50MB