นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
056-564500

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 28,522 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ประวัติ อบต.


เทศบาลตำบลท่าพล เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่าพล โดยมีประกาศจัดตั้งเมื่อวัน ที่ 6 มกราคม 2531 และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าพล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศ บาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542


ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลท่าพล ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 8 ,11 ,12 , 13 , 14 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 5.93 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 ตอนเพชรบูรณ์–หล่มสัก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 600 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 21 ตอนเพชรบูรณ์–หล่มสัก บรรจบกับถนนรพช. หมายเลข 12003 บ้านท่าพล-บ้านโพธิ์ทอง ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตอนเพชรบูรณ์ – หล่มสัก ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตอนเพชรบูรณ์–หล่มสัก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 21 ตอนเพชรบูรณ์–หล่มสัก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตอนเพชรบูรณ์ – หล่มสัก ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 600 เมตร
ทิศใต้จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนรพช. หมายเลข 12010 บ้านคลองมะนาว – บ้านวังซอง ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 21 ตอนเพชรบูรณ์ – หล่มสัก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 ตอนเพชรบูรณ์ – หล่มสัก ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 600 เมตร
ทิศตะวันออกจากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 ตอนเพชรบูรณ์ –หล่มสัก ระยะ 600 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านถนนรพช. หมายเลข 12003 บ้านท่าพล-บ้านโพธิ์ทอง คลองหลอด และถนน รพช. หมายเลข 12010 บ้านคลองมะนาว – บ้านวังซอง ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนรพช. หมายเลข 12010 บ้านคลองมะนาว – บ้านวังซอง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 200 เมตร
ทิศตะวันตกจากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านวังรู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 200 เมตร ตรง จุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 21 ตอนเพชรบูรณ์ – หล่มสัก บรรจบกับถนน ไปบ้านวังรู ตามแนวถนนไปบ้านวังรู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 800 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนไปบ้านวังรู ระยะ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านวังรู ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 200 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากกึ่งกลางคลองท่าพล ตามแนวถนนไปบ้านวังรู ไปทางทิศใต้ ระยะ 80 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็น เส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนไปบ้านวังรู และลำเหมือง บรรจบกับหลักเขตที่ 1

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าพล มีลักษณะเป็นที่ราบ และที่ราบสูง พื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ โดยมีคลองไหลผ่านกลาง


สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศจะเป็นลักษณะแบบมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวระหว่าง เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ จากสภาพพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ จึงทำให้อากาศร้อนจัดใน ฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว ละฝนตกชุกในฤดูฝน


ประชากร

เทศบาลตำบลท่าพล มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,197 คน จำนวนครัวเรือน 2,284 ครัวเรือน

เปลี่ยนภาษา