เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล
เทศบาลตำบลท่าพล เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่าพล โดยมีประกาศจัดตั้งเมื่อวัน ที่ 6 มกราคม 2531 และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าพล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศ บาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542


0.02s. 0.50MB