นายอัครเดช ขุนภักดี
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลท่าพล
059-564500

ออนไลน์ 28 คน

เยี่ยมชม 2,224 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลท่าพล มีสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1,3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ 2. โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)
3. โรงเรียนบ้านป่าม่วง 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล
เปลี่ยนภาษา