เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

การศึกษา

การศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลท่าพล มีสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต1,3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ 2. โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร)
3. โรงเรียนบ้านป่าม่วง 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล0.02s. 0.50MB